Misiune

Misiune şi viziune

Misiunea Grădiniţei

Grădiniţa cu Program Prelungit “Paradisul Prichindeilor” îşi propune demersuri educaţionale, alături de familie şi comunitate, având ca ideal pregătirea viitorului preşcolar pentru o societate aflată în continuă mişcare şi transformare.

Încercăm să configurăm în continuare viziunea unei organizaţii furnizoare de educaţie nivel preşcolar care vrea să formeze la copilul de vârstă preşcolară mecanisme şi structuri de învăţare, încercând să facă din Informaţie a patra resursă, să transforme informaţia în cunoaştere şi să ofere cursanţilor ei cheia spre comunitatea globală a viitorului.

În acest context, ne propunem ca învăţarea să treacă dincolo de zidurile grupei, încorporând discipline şi activităţi modern, de calitate, adaptate culturii organizaţionale a instituţiei noastre şi a cerinţelor legale în domeniul învăţământului.

În viitor, instituţia noastră va fi recunoscută pentru:

– O înaltă calitate, o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea cadrelor didactice;
– Climatul intelectual de învăţare a limbii germane/engleze oferit copiilor ajutându-i în acest sens să se integreze cu uşurinţă în orice sistem educaţional al Uniunii Europene;
– Abilitatea de a crea medii de învăţare utilizând calculatorul, care va influenţa în viitorul apropriat toate formele de educaţie;
– Cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate;
– Asigurarea liberului acces la educaţie, indiferent de naţionalitate, religie şi situaţie socială;
– Asigurarea bazei materiale / imobiliare moderne necesare pregătirii preşcolarului;
– Utilizarea mijloacelor şi echipamentelor moderne ale sistemului informatic, a reţelei de comunicaţie între diferitele compartimente ale instituţiei, între acestea şi beneficiarii direcţi şi indirecţi;

Viziunea Grădiniţei

Deviza instituţiei noastre este:

“Este uşor să înveţi a merge, important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu famila, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi“.

– Excelenţa în procesul de învăţământ, într-un spectru foarte larg de discipline;
– Educarea complexă şi echilibrată a copiilor noştri prin oferirea accesului complex la informaţie;
– Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;
– Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe.
– Promovarea politicii învăţământului incluziv de egalizare a şanselor la educaţie a copiilor cu nevoi speciale şi integrarea lor socială;
– Instituţia noastră facilitează accesul la studiu şi educaţie a copiilor proveniţi din familii cu situaţie materială precară precum şi a copiilor cu rezultate excepţionale
– Stabilirea de parteneriate cu factori educaţionali care să ducă la dezvoltarea personală a copilului atât în plan academic cât şi psihologic şi emoţional;
– Asigurarea de către conducerea grădiniţei a serviciilor medicale pentru copii, conform legislaţiei în vigoare;
– Existenţa sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare;
– Gestionarea judicioasă a documentelor şcolare şi a actelor de studii, în conformitate cu normativele în vigoare, cu numărul prognozat al copiilor;
– Realizarea procedurilor de evaluare a resursei umane a şcolii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne.

Fiecare copil care a trecut pragul instituţiei noastre, trebuie sa devină un cetăţean al Europei. Primul pas îl constituie formarea deprinderilor şi atitudinilor necesare unui cetăţean şi a unui bun locuitor al comunităţii, fie că aceasta este micro comunitatea şcolară, cea locală sau marea comunitate europeană

Promovarea educaţiei interculturale este scopul nostru, atât în curriculumul nucleu cât şi în cel la decizia grădiniţei. Pentru aceasta, fiecare copil va fi evaluat şi sprijinit să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesele şi aspiraţii personale, cât şi de cerinţele comunităţii şi ale societăţii.

Grădiniţa are experienţa în lucrul cu copii cu dificultăţi şi este pregătită cu cadre didactice specializate, experienţă care ne va ajuta să manageriem şi eventualele dificultăţi întâmpinate de viitorii noştri copii.

Programul educaţional al grădiniţei are ca finalitate formarea personalităţii copilului prin:

– Dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a abilităţilor practice, a tehnicilor de muncă intelectuală şi a disponibilităţilor afective;
– Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;
– Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umana, faţă de valorile moral-civice, a respectului faţă de natura şi mediul înconjurător;
– Dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţia morală, educaţie igienico-sanitară, educaţie fizică şi prin practicarea sportului;
– Realizarea unui climat afectiv şi a unei colaborări moderne între cadrele didactice şi familie, între educator şi copil.
– Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii similare, agenţi economici prin activităţile desfăşurate de copii.
– Accesul preşcolarilor la resursele educaţionale ale grădiniţei: fond de carte, bibliotecă, auxiliare curriculare, tehnologie informatică şi de comunicare, servicii de orientare şi consiliere.

img-fluid